Terms & Privacy

บริษัท HURRICANE เป็นผู้ผลิตกรองอากาศรถยนต์ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานการในผลิตสูง มี ISO9001 รองรับ ขอรับรองสินค้าที่เป็นของแท้และผลิตโดยบริษัท HURRICANE

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัทจะรับประกันสินค้าที่เป็นของแท้และผลิตโดยบริษัท และผลิตโดยบริษัท และลูกค้าจะใช้สิทธิการรับประกันสินค้าได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันที่บริษัทกำหนดไว้ดังต่อไปนี้


1. สินค้าอยู่ในกำหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

2. การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

3. นำใบเสร็จ/หลักฐานการซื้อสินค้ามาแสดงทุกครั้ง เมื่อต้องการใช้สิทธิการรับประกันสินค้ากับบริษัท

4. การใช้สิทธิในการรับประกันสินค้าของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือซ่อมแชมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อสินค้าอยู่ภายในระยะเวลารับประกันสินค้า

5. ในกรณีบริษัทพิจารณาเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ สินค้าที่บริษัทปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นไปตามรุ่นที่ถูกค้าได้ซื้อไปจากบริษัท/ตัวแทน

6. การใช้สิทธิในการรับประกันสินค้า ไม่ว่าบริษัทจะพิจารณาให้ปลี่ยนสินค้าหรือซ่อมแชม ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 4. นั้น ไม่ทำให้กำหนดระยะเวลาการรับประกันสินค้าที่กำหนดไว้ ปี ขยายออกไปแต่อย่างใด การนับระยะเวลารับประกันสินค้าจะนับต่อนื่องจากกำหนดระยะเวลารับประกันที่คงเหลืออยู่

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. สินค้าที่รับประกันต้องเกิดจากการใช้งานหรือความเสียหายโดยมิได้ มีสาเหตุมาจากการใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์


ขั้นตอนในการใช้สิทธิการรับประกันสินค้า

1. ใบเสร็จ/หลักฐานในการซื้อสิ้นค้า มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

2. สินค้าที่ต้องการจะใช้สิทธิในการรับประกัน


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

  1. การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้MANAGEMENT TEAM

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

BUSINESS STRUCTURE

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

BUSINESS OVERVIEW

HURRICANE AUTOMOTIVE

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

HURRICANE INDUSTRIAL

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

FABRIX

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

TRON

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

PENNELLO

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

SUSTAINABLE DEVELOPEMENT

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

CONTACT US

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ